Download algemene voorwaarden in pdf

 

Algemene voorwaarden van MasterSound Versie 1.1 d.d. 06-03-2007


Artikel 1. Definities van Toepasselijkheid.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MasterSound en een
wederpartij waarop MasterSound deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden nier
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MasterSound, voor de uitvoering
waarvan door MasterSound derden dienen te worden betrokken. De voorwaarden zijn eveneens voor de medewerkers en de
directie van de MasterSound opgesteld.
1.3 Indien de wederpartij eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor MasterSound niet bindend voor zover deze
afwijken van deze voorwaarden.
1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Er zal
dan met de wederpartij in overleg getreden worden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen voor nieuwe
bepalingen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden
genomen.
1.5 Indien er om welke rede dan ook onduidelijkheid bestaat over de algemene voorwaarden dient er ten alle tijden gehandeld te
worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van MasterSound zijn vrijblijvend tenzij in de offerte anders vermeld. Op alle offertes en
aanbiedingen is een termijn van 30 dagen voor aanvaarding gesteld. Een offerte of aanbieding komt te vervallen wanneer het
product of de dienst in tussen tijd niet meer beschikbaar is.
2.2 MasterSound kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of een drukfout bevat.
2.3 De in de offertes of aanbiedingen gedaan door MasterSound zijn de prijzen ten alle tijden exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege. Reis- en verblijf- , verzend en
administratiekosten en eventuele andere kosten gemaakt in het kader van de overeenkomst zijn ook niet in de overeenkomst
opgenomen. Tenzij anders vermeld .
2.4 Indien de aanvaarding op welke manier dan ook afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is
MasterSound daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig aan deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij MasterSound anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht MasterSound niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Leveringtermijnen, uitvoeringen, contractduur en wijzigingen in overeenkomst.
3.1 De overeenkomst tussen MasterSound en wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Tenzij uit de aard van de
overeenkomst iets anders blijkt.
3.2 Wanneer er een levertijd is overeengekomen zal dit nooit een fatale termijn zijn.
3.3 Indien MasterSound gegevens nodig heeft van de wederpartij voor de uitvoering van de werkzaamheden vangt de
uitvoeringstermijn nimmer eerder aan dan wanneer de wederpartij alle gegevens juist en volledig aan MasterSound ter
beschikking heeft gesteld.
3.4 Wanneer de wederpartij nog facturen of een gedeelte daarvan open heeft staan bij MasterSound is MasterSound gerechtigd
om levering op te schorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3.5 Indien een overeenkomst in fasen geschied is MasterSound is gerechtigd om per fasen te factureren..
3.6 Levering geschied vanaf het bedrijf van MasterSound. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat
MasterSound deze aan de wederpartij aanbied. Wanneer de wederpartij dit weigert of nalatig is, is MasterSound gerechtigd
de zaken op te slaan op rekening en risico van de wederpartij.
3.7 Wanneer tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst of een gedeelte daarvan
noodzakelijk zijn, zal dit in overleg tussen MasterSound en de wederpartij gedaan worden. Wanneer er wijzigingen in de
overeenkomst worden gedaan ten opzichte van de kwaliteit en/of de kwantiteit is MasterSound gerechtigd de
overeengekomen prijs en oorspronkelijk opgegeven termijnen aan de hand hiervan te wijzigen. Er zal geprobeerd worden hier
vooraf een prijsopgaaf van te doen. De wederpartij aanvaard de wijzigingen in prijs en termijn van uitvoering.
3.8 Indien MasterSound de wijzigen in de overeenkomst niet of niet onmiddellijk nakomt, levert dit geen wanprestatie van
MasterSound op. Het is evenmin grond voor de wederpartij om de overeenkomst op te zeggen.
3.9 MasterSound is gerechtig werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.10 Wanneer de wederpartij niet of niet volledig de overeenkomst jegens MasterSound naleeft, is deze verantwoordelijk en
aansprakelijk voor alle schade die direct en/of indirect aan MasterSound wordt toegebracht.
3.11 Wanneer MasterSound een vaste prijs is overeengekomen met de wederpartij zal MasterSound ten alle tijden gerechtigd zijn
de prijs te verhogen wanneer deze prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of
regelgeving of de oorzaak terug te vinden is in stijging van loon, grondstoffen et cetera of wanneer deze stijgingen niet
redelijkerwijs te voorzien waren. De wederpartij zal nooit om deze reden gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4. Productie voorwaarden.
4.1 Wederpartij zal ervoor zorg dragen dat de locatie door transportmiddelen van MasterSound of door MasterSound
ingeschakelde derden zonder belemmering over een voldoende brede en verharde weg bereikbaar is.
4.2 Er zal door de wederpartij zorg voor gedragen worden dat er voldoende, beveiligde parkeergelegenheid is voor
transportmiddelen van MasterSound.
4.3 Op locatie dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat er voldoende voor opslag geschikte ruimte is voor materialen van
MasterSound en voor materialen van door MasterSound ingeschakelde derden.
4.4 Wederpartij dient zorg te dragen voor voldoende consumpties in de vorm van eten en drinken voor werknemers van
MasterSound of door MasterSound ingeschakelde derden.
4.5 Afbouw van de door MasterSound ter beschikking gestelde zaken zal direct na de showtijd aanvangen. Wederpartij dient
zorg te dragen dat dit zonder belemmeringen door wederpartij en/of derden mogelijk is.
4.6 Wederpartij dient zorg te dragen dat alle zaken betreffende de productie ten alle tijden ongehinderd kunnen plaatsvinden.
4.7 Er zal door de wederpartij gezorgd moeten worden voor een voldoende zware en stabiele elektriciteitsvoorziening binnen een
straal van 10 meter tot de plaats waar de zaken plaatsvinden.
4.8 De locatie dient minimaal te voldoen aan de overeenkomsten die tussen MasterSound en wederpartij zijn afgesloten.
4.9 Wederpartij dient de ter beschikking gestelde zaken volgens de door MasterSound gestelde bedieningsvoorwaarden en
instructies te gebruiken.
4.10 Geleverde zaken dienen niet verplaatst te worden naar een andere locatie dan overeengekomen tussen MasterSound en
wederpartij.
4.11 Het is niet toegestaan op welke wijze dan ook wijzigingen aan de geleverde zaken aan te brengen en / of deze te beschilderen
of beplakken. Dit is bij hoge uitzondering toegestaan wanneer daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door
MasterSound.
4.12 Bij losse verhuur aan wederpartij zullen de ter beschikking gestelde zaken identiek aan ontvangst, in goede technische en
uiterlijke staat, binnen gestelde termijn geretourneerd dienen te worden bij MasterSound.
Artikel 5. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst


5.1 MasterSound is bevoegd het nakomen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
- De wederpartij de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet tijdig nakomt.
- MasterSound ter kennis is gekomen dat er gevreesd moet worden dat de wederpartij de overeenkomst niet of niet volledig
zal gaan nakomen.
- De wederpartij voor vertragingen zorgt, met gevolg dat MasterSound de overeenkomst niet volgens oorspronkelijk
overeengekomen condities kan nakomen.
5.2 MasterSound is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
het voor MasterSound onmogelijk is de overeenkomst na te komen.
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zal MasterSound zijn vorderingen op de tegenpartij direct opeisen. Wanneer
MasterSound de overeenkomst opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4 Indien MasterSound tot opschorting of ontbinding overgaat is deze generlei wijze gehouden tot vergoeding voor geleden
schade of daardoor op welke manier dan ook ontstaan.
5.5 Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt dan is MasterSound gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van
wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.6 In geval van liquidatie van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover
het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MasterSound vrij
om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
MasterSound op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.7 Indien de wederpartij een order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen alle zowel directe als indirecte kosten in rekening
worden gebracht voor de wederpartij.
5.8 In elke van bovengenoemde leden 1 tot en met 7 genoemde gevallen is de wederpartij gehouden aan onmiddellijke teruggave
van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken. MasterSound heeft eveneens het recht om terreinen en gebouwen te
betreden om die zaken in bezit te nemen.


Artikel 6. Overmacht.
6.1 MasterSound is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien MasterSound daartoe
gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechthandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken van buiten komende voorzien of niet-voorzien, waarop MasterSound geen invloed op kan uitoefenen,
doch waardoor MasterSound niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstaking, ziekte van werknemers van
MasterSound dan wel van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MasterSound zijn verbintenis had
moeten nakomen.
6.3 Verkeersbelemmering in de vorm van file, ongelukken, onvoorziene technische gebreken, het ontbreken van vergunningen
en/of ontheffingen met betrekking tot voertuigen van MasterSound of door MasterSound ingehuurde Transportmiddelen valt
onder overmacht.
6.4 Voorzover MasterSound ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomst, is MasterSound gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
6.6 Indien er sprake is van overmacht is MasterSound gerechtigd alle aan de wederpartij ter beschikking gestelde zaken direct op
te halen.


Artikel 7. Betalingen en incassokosten
7.1 Betaling dient te contant zonder korting of compensatie te geschieden bij levering van de zaken in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aangegeven door MasterSound. MasterSound is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim.
De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. Rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
7.3 MasterSound kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MasterSound kan een volledige betaling van de hoofdsom weigeren
wanneer de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.4 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MasterSound verschuldigde.
7.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingscondities niet op.
7.6 Wanneer de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buiten gerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.


Artikel 8. eigendomsvoorbehoud.
8.1 Alle door MasterSound in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van MasterSound totdat de
wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst met MasterSound volledig en correct is nagekomen.
8.2 Zaken die onder het eigendom van MasterSound vallen mogen nooit worden doorverkocht of als betaalmiddel worden
gebruikt. De wederpartij zal deze zaken ook nimmer mogen verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
8.3 De wederpartij zal ten aller tijde alles wat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
MasterSound veilig te stellen moeten doen.
8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om MasterSound daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8.5 De wederpartij verplicht zich om alle onder eigendomrecht vallende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffing en waterschade maar ook voor over- of onderspanning, vandalisme en dieftal. Op verzoek dient de wederpartij
een kopie van de polis en de polisvoorwaarden te overhandigen. Bij eventuele uitkering van de verzekering is MasterSound
gerechtigd tot deze penningen.
8.6 Voor het geval MasterSound in dit geval geldende eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij onvoorwaardelijk
en niet herroepelijk toestemming aan MasterSound en door MasterSound aangewezen derden om al die plaatsen te betreden
waar de eigendommen van MasterSound zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.
9.1 De door MasterSound te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van
levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit
artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.. Bij gebruik buiten
Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. MasterSound kan in dat geval ander garantie- en andere voorwaarden stellen ter
zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geld voor een periode na levering die per overeenkomst afzonderlijk vermeld
zal worden. Indien de door MasterSound verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
9.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud aan goederen door de wederpartij
en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MasterSound, de wederpartij of derden aan de zaak
wijzigingen hebben aangebracht, dan wel wijzigingen hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar MasterSound geen invloed op kan uitoefenen,, daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.
9.4 De wederpartij dient de geleverde zaken onmiddellijk na toekomen of direct na de werkzaamheden te onderzoeken. De
wederpartij dient te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit overeenkomt met het geen afgesproken, eveneens zal er
gekeken moeten of de zaken voldoen aan de eisen die overeengekomen zijn. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk
schriftelijk worden gemeld bij MasterSound. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond doch in ieder geval uiterlijk
binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk te worden gemeld bij MasterSound. Een gebrek dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving te bevatten zodat MasterSound in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient MasterSound de
gelegenheid te geven om het gebrek te (doen) onderzoeken.
9.5 Wanneer de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
9.6 Indien er later dan in lid 4 van dit artikel melding wordt gedaan van gebreken heeft de wederpartij geen recht op herstel,
vervanging of schadeloosstelling.
9.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal MasterSound de gebrekkige zaak
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke
kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van MasterSound, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij te voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij
gehouden om de vervangen zaak aan MasterSound te retourneren en de eigendom daarover aan MasterSound te verschaffen,
tenzij MasterSound anders aangeeft.
9.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van MasterSound die daardoor veroorzaakt zijn, integraal voor rekening van de wederpartij.
9.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging , inclusief administratie, verzend- en
voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
9.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
MasterSound en de door MasterSound bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.


Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Indien MasterSound aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 MasterSound is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan doordat MasterSound is uitgegaan van, door
of namens de wederpartij verstrekte onvolledige en / of onjuiste informatie.
10.3 Wanneer door MasterSound ter beschikking gestelde zaken beschadigd en / of incompleet retour komen van verhuur is de
wederpartij volledig aansprakelijk. De wederpartij is dan verplicht de door MasterSound in rekening gebrachte kosten te
voldoen.
10.4 Indien MasterSound aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MasterSound beperkt tot
maximaal 2 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
10.5 De aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.6 MasterSound is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van MasterSound aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
MasterSound toegerekend kunnen worden redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.


Artikel 11. Risico-overgang.
11.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de
macht van de wederpartij worden gebracht.


Artikel 12. Vrijwaarding.
12.1 De wederpartij vrijwaart MasterSound voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan MasterSound toerekenbaar is.
12.2 Indien MasterSound uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden MasterSound
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MasterSound, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MasterSound en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico ven de wederpartij.


Artikel 13. intellectueel eigendom.
13.1 MasterSound behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. MasterSound heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hier geen strikt vertrouwelijke informatie van de
wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
13.2 Wederpartij zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten zoals de Buma/Stemra rechten, welke
verband houden met de te leveren zaken voldoen. Wederpartij zal zorgdragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q.
auteursrechtorganisatie en MasterSound vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.


Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen.
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MasterSound partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.2 De rechter in ’s Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft MasterSound het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Zowel MasterSound als wederpartij zullen zich tot het uiterste inspannen om geschillen in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.15.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van MasterSound. Op verzoek zullen de voorwaarden ook kosteloos de
aan wederpartij toegezonden worden.
15.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel ………..
15.3 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking
met MasterSound.
15.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 

 
Feesttent te Schaijk
div stolpcases

Contact

+316 5266 5984
info@mastersound.nu